Co to jest pseudonim?

Standard

To smutne, jak ludzie nie potrafią czytać ze zrozumieniem. Tak jest w przypadku niejakiego Zdzisława Marleny Pytkiewicza.

lider Tak przedstawiany był Kaiser Matenzima

W Sądzie Republiki Bialeńskiej trwa sprawa przeciw panu Pytkiewiczowi. Nie zamierzam zajmować się przebiegiem procesu, choć może będzie to warte napisania kolejnego artykułu. W skrócie mówiąc, pan Pytkiewicz zarzuca Hasselandowi kloning. Aby udowodnić swoje racje, chce “powołać na świadków towarzyszy Paula Morhensena, Jerzego Zermatta, Piotra de Zayma i Kaisera Matenzimę”.

Cóż, ja oczywiście mogę się stawić. Gorzej z pozostałymi.

1. Poul (nie Paul) Morthensen jak wiadomo nie żyje. O tym, kim był, pisałem już na forum Hasselandu. Tak czy inaczej – nie pojawi się jako świadek.

2. Jerzy Zermatt jest pseudonimem. Polecam Wikipedię: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim Oznacza to – wyjaśniam p. Pytkiewiczowi i innym, którzy nie rozumieją, czym jest pseudonim – że p. Zermatt jest realnie istniejącą postacią, tylko, że w rzeczywistości realnej i wirtualnej nazywa się inaczej.

3. Kaiser Matenzima przez długi czas był pseudonimem – postacią, nazwijmy to, literacką. Faktycznie jednak pojawił się na krótko w Hasselandzie: – http://hasseland.eu/forum/viewtopic.php?f=14&t=891&p=7588&hilit=Matenzima#p7588 I oczywiście, była to nieujawniona z imienia i nazwiska osoba, korzystająca z pseudonimu Matenzima. Czy ten człowiek może pojawić się w Sądzie? Jako, że działa nielegalnie na terytorium tzw. Cyberii, będzie to zapewne utrudnione. Ja z nim kontaktu nie mam.

Pan Pytkiewicz powinien najpierw uważnie zastanowić się, co pisze – i skonsultować z dostepnymi źródłami, np. Wikipedią. Bez tego, jak mawiał prezydent Ukrainy Leonid Krawczuk, majemo to szczo majemo…

Piotr de Zaym

Advertisements

Stowarzyszenie Hasselandu z Bialenią

Standard

Wszedł w życie układ stowarzyszeniowy Królestwa Hasselandu i Republiki Bialeńskiej. Publikujemy go poniżej.

Hasseland ma też nieco zmienioną Konstytucję na czas stowarzyszenia. Zniknął urząd Premiera i w ogóle Rząd; najwyższym organem administracji jest obecnie Lord Szambelan, dotychczasowy szef Dworu Królewskiego. Nie ma Izby Reprezentantów, a najwyższym organem legislacyjnym będzie Zgromadzenie Obywateli.

Hasseland

Układ stowarzyszeniowy

Wysokie Umawiające się Strony:
Republika Bialenii, reprezentowana przez Prezydenta Markusa Felixa Spirkina von Wettin

oraz

Królestwo Hasselandu, reprezentowane przez Króla Piotra Pawła I,

stanowią, co następuje:

Art. 1.
Republika Bialenii i Królestwo Hasselandu, zwane dalej Stronami, zawierają niniejszy traktat, będący umową o przyjaźni, bliskiej współpracy i sojuszu wojskowym.

Art. 2.
Królestwo Hasselandu staje się państwem stowarzyszonym z Republiką Bialenii.

Art. 3.
Republika Bialenii:
a) reprezentuje Królestwo Hasselandu wobec państw trzecich i organizacji międzynarodowych;
b) roztacza opiekę nad suwerennością i dobrobytem Królestwa Hasselandu;
c) gwarantuje zewnętrzne i wewnętrzne bezpieczeństwo oraz stabilność Królestwa Hasselandu;

Art. 4.
Królestwo Hasselandu:
a) dobrowolnie przyjmuje opiekę Republiki Bialenii i akceptuje jej zwierzchnictwo w kwestiach regulowanych niniejszym Traktatem;
b) zachowuje autonomię wewnętrzną;
c) zobowiązuje się do prowadzenia wszelkiej polityki zagranicznej za pośrednictwem właściwych organów Republiki Bialenii z zastrzeżeniem, że za zgodą Republiki Bialenii może prowadzić współpracę międzynarodową, a w razie potrzeby i w uzgodnieniu z Republiką Bialenii może posiadać własne misje dyplomatyczne lub konsularne. W takim przypadku może też reprezentować Republikę Bialenii;
d) deklaruje przyjaźń i lojalność wobec Republiki Bialenii oraz wszelkie możliwe wsparcie, tak zbrojne, jak i gospodarcze czy polityczne.

Art. 5.
Na terytorium Królestwa Hasselandu obowiązuje prawo Republiki Bialenii w odniesieniu do spraw zastrzeżonych niniejszym Traktatem dla Republiki Bialenii.

Art. 6.
Sądownictwo na terytorium Królestwa Hasselandu sprawowane jest przez Sąd Najwyższy. Od wyroków Sądu Najwyższego, wydawanych na podstawie prawa hasselandzkiego, przysługuje odwołanie do Sądu Ludowego Republiki Bialenii. Sąd Ludowy Republiki Bialenii może też zastępować sąd hasselandzki w razie jego niefunkcjonowania.

Art. 7.
Obywatelstwo Królestwa Hasselandu jest równoznaczne obywatelstwu Republiki Bialenii. Obywatele Republiki Bialenii, chcący zostać obywatelami Królestwa Hasselandu, muszą osiedlić się na terytorium Królestwa, a obywatelstwo nabywają z samego faktu osiedlenia.

Art. 8.
Strony tworzą unię celną, znosząc wszelkie bariery dot. przepływu towarów, osób i kapitału. Strony deklarują chęć zawarcia unii monetarnej.

Art. 9.
1. Królestwo Hasselandu zobowiązuje się w terminie dni 21 dokonać takich zmian w Konstytucji i ustawach, które zapewnią ich zgodność z niniejszym Traktatem.
2. Królestwo Hasselandu deklaruje, iż zawarte przez nie umowy i traktaty międzynarodowe zostają zawieszone, co nie wyklucza współpracy międzynarodowej zgodnie z Art. 5 lit. c niniejszego Układu.

Art. 10.
Niniejszy traktat wchodzi w życie z momentem ogłoszenia i będzie obowiązywał przez 2 miesiące. Wznowienie obowiązywania traktatu na kolejne trzy miesiące dokonuje się, o ile żadna ze stron przed datą wznowienia go nie wypowie.

List Króla Hasselandu

Standard

ppih

Do
Przywódców, Szefów Rządów i Szefów Dyplomacji
Mikronacji, które zawarły traktaty i układy z Królestwem Hasselandu,

Ekscelencje,

Zawierając układ o stowarzyszeniu z Republiką Bialeńską, zgodziliśmy się na oddanie spraw zagranicznych władzom Bialenii. Oznacza to, że Królestwo Hasselandu nie będzie prowadziło samodzielnej polityki zagranicznej, co nie wyklucza prowadzenia takiej polityki w zakresie uzgodnionym z władzami Republiki. Dlatego więc proponujemy:
– utrzymanie obowiązywania traktatów i umów o wzajemnym uznaniu i stosunkach dyplomatycznych, o ile uznacie Państwo, że jest to możliwe;
– zawieszenie obowiązywania traktatów i umów o wzajemnym uznaniu i stosunkach dyplomatycznych, o ile uznacie to Państwo za konieczne;
– kontynuacja współpracy w formule, jaką – wspólnie z Republiką Bialenii – przyjmiemy za odpowiednią, np. w formie misji lub konsulatów.
Mam nadzieję, że znajdziemy korzystną dla nas formułę.

Z wyrazami szacunku,